Nhiệm vụ và quyền hạn

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam chính thức thành lập theo quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng chính phủ Việt Nam.

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020. Đồng thời là đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ.

  1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện Chiến lược cho từng thời kỳ.
  2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Chiến lược.
  3. Đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ.
  4. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thư viện - Hình ảnh

Liên kết website

Ngày Khoa học và Công nghệ 18 tháng 5 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2013 - Bộ Khoa học và Công nghệ