HỌP TIỂU BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ TIỂU BAN PHÁP LÝ để lấy ý kiến chuyên gia đóng góp cho dự thảo Chiến lược nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

ỦY BAN VŨ TRỤ VIỆT NAM

VĂN PHÒNG ỦY BAN VŨ TRỤ

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP

TIỂU BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ TIỂU BAN PHÁP LÝ

 

Nội dung họp 

: lấy ý kiến chuyên gia đóng góp cho dự thảo Chiến lược nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

Thời gian       

:    8h30   Ngày 2/12/2020

Địa điểm        

: Phòng 702, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy

  Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thành phần  

: Có sự tham gia của 08/14 thành viên thuộc 02 tiểu ban, các cán bộ thuộc Văn phòng Uỷ ban Vũ trụ Việt Nam và Vụ Công nghệ cao.

 

I. NỘI DUNG HỌP:

Ông Doãn Hà Thắng tuyên bố lý do và nội dung phiên họp với yêu cầu từ hai trưởng tiểu ban nhằm lấy ý kiến chuyên gia đóng góp cho dự thảo Chiến lược nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2030. 

Ông Đào Ngọc Chiến trình bày về sơ bộ về nội dung xây dựng dự thảo Chiến lược về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2030 để trao đổi tại cuộc họp

Các nội dung chính được trao đổi tại buổi họp:

Ông Nguyễn Đình Dương- thành viên Uỷ ban Vũ trụ Việt Nam, có một số đóng góp như sau: Chiến lược cần làm rõ công nghệ vũ trụ và viễn thám tránh với sự trùng lặp với chiến lược viễn thám đã ban hành theo quyết định số 149/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Công nghệ vũ trụ là hệ thống công nghệ bao gồm nhiều lĩnh vực và dựa trên nhiều thành quả từ khoa học như năng lượng, viễn thám, khoa học vật liệu, vật lý,..

+ Dự thảo Chiến lược có quan điểm nhất trí tổng quát rõ ràng, mục tiêu cụ thể là làm chủ công nghệ còn trùng lặp với chiến lược viễn thám.

+ Cần thay đổi một số nội dung phù hợp hơn trong Chiến lược và một số lĩnh vực về vật lý thiên văn, khoa học trái đất không nằm trong Chiến lược vì đó là các lĩnh vực riêng phát triển từ lâu.

+ Cần hoàn thiện thể chế làm căn cứ cho viễn thám, quan sát trái đất và phục vụ nghiên cứu quốc gia

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng: tập trung đầu tư cho quan sát trái đất, truyền thông và tách riêng vật lý thiên văn, vật lý địa cầu.

+ Viễn thám quốc gia nên thay thế bằng quan sát trái đất và không nên bó hẹp vào vệ tinh nhỏ, vệ tinh độ phân giải cao hoặc siêu cao, vệ tinh radar mà là sử dụng đa tầng để quan sát trái đất.

+ Đánh giá: việc đầu tư xây dựng 01 tạp chí quốc gia về khoa học công nghệ vũ trụ là cần thiết; cần nâng cao năng lực đào tạo và năng lực tiêu thụ sản phẩm từ CNVT.

+ Hội nhập quốc tế: Việt Nam hầu như không tham gia vào các diễn đàn trong khu vực, châu lục do đó cần khuyến khích tổ chức, cơ quan, cá nhân tham gia vào các hiệp hội tại khu vực.

-         Ông Đào Ngọc Chiến bổ sung thông tin về mặt kỹ thuật thì hiện nay khó có thể thêm được các quả vệ tinh địa tĩnh do đó xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng năng lực định vị.

-         Ông Đoàn Công Hoan cho ý kiến:

     +) chiến lược cũ tập trung vào cơ sở hạ tầng cho CNVT và viễn thám không phải là chiến lược CNVT

+) Định vị chúng ta nên làm cái gì cần nêu rõ, dự thảo chiến lược này chưa thể hiện được mục tiêu chiến lược là đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi và đầu tư trọng điểm cơ sở hạ tầng

+) Tất cả Chiến lược đích cuối đều đạt đến mục tiêu là ứng dụng nên từ đó xác định ra công nghệ khoa học đạt được mục tiêu gì, có nên ghi rõ đầu tư vệ tinh mới thay thế cho vệ tinh Vinasat. Viễn thám và quan sát trái đất có nên đặt mục tiêu làm chủ và vấn đề gì liên quan, mục tiêu làm chủ đến mức độ nào.

+ Hợp tác quốc tế: Chính phủ cần cái cụ thể mở ra khả năng yêu cầu về mua sử dụng dữ liệu vệ tinh viễn thám quốc gia thích hợp và nghiên cứu sử dụng phù hợp nhất.

-         Ông Bùi Trọng Tuyên: cần có chiến lược để có căn cứ cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan. Về quan điểm nên thêm cụm từ khẩu hiệu Việt Nam sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình. Không cần quá cụ thể một số nhiệm vụ như phát truyền hình định kỳ, bổ sung thêm ý kiến của các bộ ngành, sử dụng nguồn vốn ODA cần chỉ rõ, doanh nghiệp hoá được nguồn đầu tư trong lĩnh vực này.

-         Ông Nguyễn Xuân Lâm cho ý kiến:

+ Khí tượng, viễn thám, định vị và viễn thông đã được định nghĩa rõ trong Chiến lược cũ. Một số ứng dụng định vị thực tế lại không điều khiển bởi chiến lược này.

+ đối với Chiến lược mới cần tập trung với 3 quan điểm: 1) tham gia diễn đàn Liên hợp quốc; 2) nhà nước vẫn cần đầu tư hạ tầng mà không hoàn toàn vì mục đích thương mại; 3) chuyển giao công nghệ phải có phòng thí nghiệm dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung, hợp tác quốc tế và có dự án chuyển giao công nghệ

+ Giải pháp và nhiệm vụ chưa thấy rõ được cái nào là nhiệm vụ cái nào là giải pháp như trong thể chế quốc gia và do đó cần có cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

+ nhà nước nên có cơ chế chính sách mở để doanh nghiệp đầu tư vào CNVT

+ Các vấn đề về nghiên cứu khao học không cần quá cụ thể        

+ Nguồn nhân lực nên xuất phát từ thực tế vùng miền mà có phân bổ hợp lý.

+ Tổ chức thực hiện không nhất thiết viết vào vì tính linh hoạt của nó

+ tăng cường năng lực quốc gia trong nghiên cứu khoa học và chương trình khoa học CNVT, đề án mua sắm, tăng cường cơ sở hạ tầng hiện có như thế nào.

-         Ổng Đỗ Đức Minh, cần có luật vũ trụ - sẽ có đặc thù riêng về khoảng không vũ trụ có điều chỉnh riêng trong quân sự, dân sự có góc tiếp cận riêng. Xây dựng chiến lược phương diện quốc gia, tầm nhìn quốc gia vượt qua tầm nhìn cấp Bộ nên rõ ràng cụ thể mục tiêu và nhiệm vụ. Căn cứ xác định mục tiêu trong 10 năm tiến tới đâu bước tiến tương ứng xuất phát từ nhu cầu trực tiếp gián tiếp của cơ quan địa phương. Quan điểm phải gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu cụ thể nên chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm nhấn mạnh ký kết triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ. Cần có tạp chí KH công nghệ vũ trụ và nên có tạp chí uy tín. Nhiệm vụ của các Bộ như Bộ Giáo dục và đoà tạo thêm đầu mối hợp tác chuyển giao công nghệ và các công việc rõ ràng hướng tới xã hội hoá với nguồn đầu tư từ xã hội hình thành cơ chế tái đầu tư.

-         Ông Doãn Hà Thắng đề cập tới một số chính sách của một số quốc gia và sự lưỡng dụng trong vệ tinh quân sự - thương mại. Trong Chiến lược cũng cần nêu rõ quan điểm chính là quân sự và dân sự và xác định mục tiêu trong an ninh quốc phòng trong phòng thủ mặt đất. đối với dân sự cần có những cái gì từ thực tế nước ngoài đã có gì và Việt Nam có gì để đưa ra chiến lược phù hợp.

+ Đi sâu vào chi tiết năng lực của các đơn vị, cần dựa vào thực tế để xây dựng chiến lược

-         Ông Đinh Văn Trung- 3 mục tiêu của chiến lược là nghiên cứu, năng lực và ứng dụng trong đó nghiên cứu cơ bản không cần tập trung quá đối với một số vấn đề. Các vấn đề về hợp tác chuyển giao công nghệ Việt Nam vẫn còn cơ hội để tham gia vào và do đó cần tập trung phát triền nguồn năng lực quốc gia như nhân lực và cơ sở hạ tầng vó sự tham gia của các tổ chức tư nhân.

 

            THƯ KÝ          

 

 

 

Vũ Mạnh Thuần

CHỦ TRÌ

 

 

 

Đào Ngọc Chiến

Thư viện - Hình ảnh

Liên kết website

Ngày Khoa học và Công nghệ 18 tháng 5 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2013 - Bộ Khoa học và Công nghệ