Thông tin nổi bật

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Công văn số 1407/BKHCN-TCCB ngày 18/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Căn cứ kế hoạch số 149 /KH-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020.Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển dụng 21 chỉ tiêu viên chức...

Thư viện - Hình ảnh

Liên kết website

Ngày Khoa học và Công nghệ 18 tháng 5 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2013 - Bộ Khoa học và Công nghệ